Onderzoek

In 2002 voerde het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) onderzoek uit naar de blootstelling aan endotoxinen in bedrijven in de agrarische (voedings)sectoren. Dit gebeurde in opdracht van het Productschap Akkerbouw, het Productschap Diervoeder, het Productschap Tuinbouw en de Productschappen Vee, Vlees & Eieren.

IRAS rapporteerde de bevindingen in het rapport ‘Onderzoek naar blootstelling aan endotoxinen in de agrarische sectoren van teelt, be- en verwerking en handel’. Voor geïnteresseerden zijn hier beschikbaar:

Verder zijn beschikbaar:

 • Endotoxin exposure assessment - measurement and characterization - Endotoxinen vormen een bedreiging voor werknemers in agrarisch en groen. Monitoren en onder controle houden is daarom het devies.
 • Respiratory effects of endotoxin exposure: Individual susceptibility and gene-environment interactions - Het is noodzakelijk de blootstelling aan endotoxinen in agrarisch en groen te verlagen om werknemers te beschermen tegen chronische ademhalingsproblemen. Daarbij is het belangrijk niet alleen op de gemiddelde werknemer te focussen, maar ook de meest kwetsbare voldoende te beschermen.  
 • Preventie van ziekten bij rioolwerkers - In rioolwater worden hoge concentraties endotoxinen aangetroffen. De wettelijke grenswaarde bedraagt 200 EU/m3. Gezondheidskundig gezien zou deze waarde eerder bij 50 EU/m3 moeten liggen.
 • Organic dust in agriculture - Algemene aanbevelingen van de Swedish National Board of Occupational Safety and Health over organisch stof in de landbouw.
 • Agriculture seed dust - Werknemers die met gras, granen en groentezaden werken, riskeren een hoge blootstelling aan endotoxinen.
 • Farming and asthma - Over werken in agrarische en groen, astma en COPD.
 • Influence of different cleaning practices - Aanbevolen wordt om bij het schoonmaken van rioolwaterzuiveringsinstallaties geen gezuiverd afvalwater (effluent) te gebruiken en te werken met lage druk.
 • Processen en factoren bij fijnstofemissie - Dit artikel beschrijft de meest perspectiefvolle maatregelen voor reductie van fijn stofemissie uit pluimveestallen en de meest perspectiefvolle maatregelen voor reductie van fijn stofemissie uit varkensstallen.
 • RIVM gezondheidseffecten blootstelling stof - Het inzicht in ziekten en ziektelast in relatie tot blootstelling aan stoffen op de werkplek kan verbeteren en verdiepen door de gegevens die in Nederland bij diverse onderzoeksgroepen aanwezig nader te analyseren en uit te werken.
 • OMeGA Nieuwsbrief - Lagere luchtwegklachten, zoals kortademigheid, piepen en benauwdheid, komen vaker voor bij mensen met een hogere blootstelling aan endotoxinen. Hooikoorts komt bij hen echter minder vaak voor.
 • Onderzoek Pulmonary effects - Wat betekent langdurig werken in varkensstallen voor de longfunctie?
 • Onderzoek Determinanten TNO - Relevante gezondheidswinst lijkt met name te behalen in de volgende combinaties van beroepsgroep en stof: dierlijke allergenen in de landbouw voor astma en organisch stof in de landbouw voor COPD.